Werkwijze en verantwoording

Inlezen gegevens

Het bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland is een bestand met de ongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB). Het Bronbestand is te downloaden als CSV-bestanden per jaar. Alle gegevens zijn allereerst ingelezen in een SQLite database. Een probleem bij het inlezen is dat in sommige tabellen de “ ook gebruikt wordt in de tekst (b.v. 14” koppeling). Dit heeft als gevolg dat een tekstveld ten onrechte wordt gesplitst. Hierom moesten de basisgegevens eerst worden gecorrigeerd in een editor alvorens alles correct kon worden ingelezen. Met behulp van een Python-script werden steeds de aangeleverde aantallen records per bestand vergeleken met de ingelezen records per tabel.

Per jaar zijn er behoorlijke verschillen in de aantallen geregistreerde ongevallen. Dit heeft te maken met een veranderende prioriteitstelling van de registratie. Met name in de jaren 2009-2012 zijn beduidend minder ongevallen geregistreerd.

Kaarten maken

De locatie gegevens van de ongevallen worden weergegeven in het Rijksdriehoeksstelsel. Dit is een in Nederland gebruikte locatiebepaling, waarbij de assen vroeger in Amersfoort kruisten. Om deze in Google maps te kunnen weergeven zijn ze eerst m.b.v. Python omgezet in GPS-coordinaten en vervolgens in Google Tile coordinaten. Hierdoor kan op de kaart worden in- en uitgezoomd. De visualisatie is gedaan met WebGlayer.

Website

De website is gemaakt m.b.v. HUGO. Dit is een website generator die een website genereert op basis van Markdown - bestanden. Een deel van de pagina’s wordt rechtstreeks m.b.v. een editor geschreven. Anderen worden gegenereert m.b.v. Python.

Overzichten per gemeente

De overzichten worden opgebouwd m.b.v. SQL en Python. Als output wordt steeds een markdown-bestand gegenereert wat door HUGO weer wordt omgezet in een webpagina. Bij de overzichten per gemeente is er voor gekozen om de actuele situatie als uitgangspunt te nemen. Dit betekent dat gemeentes die als gevolg van een herindeling zijn opgeheven worden meegenomen in de cijfers van de huidige gemeente waar ze toe behoren. Dit is met terugwerkende kracht voor alle jaren gedaan.

Overzichten type vervoermiddel

In de basisgegevens worden de vervoermiddelen aangeduid op basia van een code. Onder “Overig” waren echter nog een aantal verschillende groepen vervoermiddelen te onderscheiden (b.v. Quads). Deze zijn aanvullen gecodeerd, zodat deze ook afzonderlijk in de jaaroverzichten naar voren komen.

Overzichten per merk en type

Bij de indeling in merken is zoveel mogelijk gekeken naar de huidige situatie en zijn merken die b.v. zijn gefuseerd samen gevoegd. In het Bronbestand zijn de types van auto’s en motoren weergegeven op basis van de handelsbenaming van de RDW. Dit is echter meer een omschrijving, waardoor het niet mogelijk bleek hierop te rapporteren. In Python is daarom een script gemaakt dat de handelsbenaming omzet in een typecode op basis van een stamtabel met de te onderscheiden types.